Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA USŁUG BADAWCZYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Teorii Komunikacji UJ
słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, mowa werbalna i niewerbalna, gestykulacja, skuteczna komunikacja, autoprezentacja, wizerunek firmy, retoryka, wystąpienia publiczne, asertywność w komunikacji, poprawność językowa, kultura języka, kreatywne pisanie, redakcja tekstów, język prawa, grzeczność językowa
numer oferty: 107
tematyka badań:
 • badania źródłowe z zastosowaniem sprzętu audiowizualnego
 • interpretacja nagrań wystąpień publicznych na żywo
 • wykonywanie eksperymentów komunikacyjnych
aparatura:
usługi:
 • warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej (asertywność, grzeczność językowa, argumentacja, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, jasność wypowiedzi, dostosowanie stylu wypowiedzi do odbiorcy itp.)
 • warsztaty i szkolenia dla firm i instytucji w dziedzinie wystąpień publicznych oraz autoprezentacji
 • ekspertyzy i audyty z zakresu jakości komunikacji w instytucjach i firmach
 • analiza tekstów specjalistycznych pod względem poprawnościowym
 • analiza tekstów specjalistycznych pod względem skuteczności komunikacyjnej
 • analiza tekstów pod względem ich zawartości argumentacyjnej, perswazyjnej i manipulacyjnej
 • ekspertyzy i tworzenie zaleceń w zakresie tekstów specjalistycznych (w dziedzinie prawa, medycyny, wojskowości itp.)
 • redagowanie tekstów o różnym przeznaczeniu
 • warsztaty i szkolenia z zakresu pisania tekstów o różnym przeznaczeniu
 • analiza i ocena wizerunku medialnego osób, firm i instytucji
doświadczenie / referencje / realizacje:
- współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, Sądem Okręgowym w Krakowie, Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie oraz Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie w zakresie wykładów i ćwiczeń z retoryki ze szczególnym uwzględnieniem języka prawnego i prawniczego
- współpraca z The School of Medicine in English Collegium Medicum UJ w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
- współpraca z urzędami miast i gmin w zakresie szkoleń i badań z dziedziny komunikacji z klientem
- współpraca z telewizją, radiem, muzeami
- współpraca z wydawnictwami (w zakresie redakcji tekstów oraz szkoleń)
- współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku
- prowadzenie szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej (m.in. w rodzinie, lekarz – pacjent, nauczyciel – uczeń), mowy werbalnej i niewerbalnej, technik pisania, retoryki, negocjacji i in.
- prowadzenie zajęć w Podyplomowym Studium Retoryki UJ
- prowadzenie zajęć i szkoleń dla lekarzy, nauczycieli, księży, katechetów, rekolekcjonistów, duszpasterstwa akademickiego i licealistów
- wykłady popularyzatorskie na targach książki i festiwalach nauki
- udział w debatach, sesjach naukowych, udział w organizacji imprez masowych
- zindywidualizowane szkolenia z zakresu komunikowania się w firmie (m.in. dla firmy INTEL, PC-Factory S.A., NTT System S.A., Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o. oraz dla firmy ASUS)
- prowadzenie zajęć dla SWPS Wrocław, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera, Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Małopolskiego Centrum Kultury, Katedry Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz Instytutu Nauk o Środowisku UJ
- realizacja projektów badawczych („Mapa Gestów Polskich” czyli w poszukiwaniu polskich wzorców niewerbalnej narracji, Retoryczne środki i sposoby autoprezentacji polskich polityków, Gry, rytuały i style komunikacyjne Polaków, Potoczne i naukowe sposoby konceptualizacji zjawisk językowych, Analiza komunikacji w urzędzie)
 
 
forma współpracy: usługi badawcze, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: CITTRU
telefon: + 48 12 664 42 00
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR