Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego
NOWY LEK W PROFILAKTYCE I LECZENIU INFEKCJI LUDZKIM WIRUSEM GRYPY TYPU A (IAV)
słowa kluczowe: grypa, infekcje, lek, IAV, wirus grypy typu A, biochemia, biotechnologia, biofizyka
numer oferty: 226

Potencjalny lek - zmodyfikowana pochodna polialliloaminy.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy należące do rodziny Orthomyxoviridae, podzielone na 3 typy: A, B i C. Klasyfikacja ta opiera się na różnicach antygenowych między głównymi białkami wirionu, tj. białkiem M i nukleoproteiną NP. Typy te różnią się pod względem epidemiologicznym.

Wirus grypy typu A (ang. Influenza A Virus, IAV) wywołuje infekcje dróg oddechowych o ostrym i ciężkim przebiegu. Jest to jeden z najbardziej istotnych klinicznie patogenów układu oddechowego. Infekcje wirusem grypy występują najczęściej w okresie zimowym (grypa sezonowa, największa zachorowalność w miesiącach styczeń-luty). Tylko wirus typu A wywołuje epidemie i pandemie gdyż podlega skokom antygenowym, czyli dużym zmianom antygenowym w segmentach genomu wirusowego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) z powodu zakażenia grypą i wirusami grypopodobnymi rocznie choruje od 3 do 5 mln osób, z czego umiera od 250 do 500 tys. Najcięższe zakażenia rozwijają się
u dzieci poniżej drugiego roku życia, osób starszych powyżej 65 roku życia oraz u osób o obniżonym poziomie odporności. WHO zaleca szczepienia przeciwko wirusowi grypy, jako najbardziej efektywny sposób zapobiegania zakażeniom. Z drugiej strony duża zmienność wirusa, trudności w szybkim uzyskaniu dostatecznej liczby szczepionek przed nadejściem fali epidemicznej oraz nie zawsze zadowalająca skuteczność szczepionki oraz leków przeciwgrypowych sprawiają, że w dalszym ciągu choroba ta stanowi ważny problem medyczny i epidemiologiczny. Stąd też nieustannie poszukiwane są nowe skuteczniejsze leki w terapii antygrypowej.

W grono tych poszukiwań wpisuje się nowy lek Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujący potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem grypy typu A (IAV).
 
Zalety proponowanego leku:
  • potwierdzona zdolność hamowania replikacji ludzkiego wirusa grypy A (IAV) na drodze oddziaływania na neuraminidazę (NA), czyli białko otoczki wirusowej odpowiedzialne m.in. za uwalnianie nowo powstałych cząstek wirusa grypy z zakażonych komórek;
  • możliwość stosowania w postaci roztworu lub aerozolu podawanego do górnych dróg oddechowych.             
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Chemii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisany nowy środek oraz jego zastosowanie.
zastosowanie rynkowe: potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem grypy typu A (IAV)
branża: biochemia, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR