Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego
NOWY ŚRODEK PRZECIWWIRUSOWY OPARTY NA MODYFIKOWANYM CHITOZANIE
słowa kluczowe: środek przeciwwirusowy, chitozan, koronawirusy, zakażenia dróg oddechowych u ludzi, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 152

Koronawirusy są wirusami otoczkowymi o genomie w postaci pojedynczej nici RNA. Wirusy z tej rodziny wywołują liczne choroby u ludzi i zwierząt; w szczególności do patogenów ludzkich należą koronawirusy HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1 oraz SARS-CoV. Ostatni z wymienionych wywołuje zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) – rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w Chinach w 2002 roku. Do tej pory do terapii SARS nie wprowadzono skutecznego leku, a stosowane leczenie ogranicza się do zwalczania objawów choroby. W początkowym przebiegu SARS przypomina grypę, lecz śmiertelność w tej chorobie jest znacznie wyższa – szacuje się ją na około 7%, a w przypadku chorych w wieku powyżej 65 lat dochodzi nawet do 50%.


Chitozan to naturalny, biodegradowalny i biozgodny polisacharyd, który znalazł wiele zastosowań biomedycznych w postaci roztworu, filmów i mikrosfer, a jego głównymi zaletami są niski koszt oraz nietoksyczność. Chitozan i jego pochodne wykazują powinowactwo do niektórych wirusów, m.in. grypy, pryszczycy i HIV. Dotychczas nie stwierdzono jednak zdolności pochodnych chitozanu do wiązania i hamowania replikacji koronawirusów.


Istotą nowego wynalazku jest taka modyfikacja polimeru chitozanowego, która umożliwia skuteczne wiązanie koronawirusów i hamowanie ich replikacji. Dzięki tym modyfikacjom otrzymany polimer może znaleźć zastosowanie do leczenia oraz do profilaktyki infekcji wywołanych przez koronawirusy u ludzi, w tym chorób dróg oddechowych objawiających się niewydolnością i upośledzeniem prawidłowych czynności oddechowych. W szczególności dotyczy to leczenia zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

Polimer chitozanowy został opracowany z myślą o zastosowaniu w postaci płynu lub aerozolu podawanego miejscowo do górnych dróg oddechowych (gardło, nos, drzewo oskrzelowe), doustnie do układu pokarmowego lub dożylnie w terapii ogólnoustrojowej w celu leczenia i zapobiegania zachorowaniom na choroby wywołane przez koronawirusy.


Oferowany środek przeciwwirusowy stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego.
Badania eksperymentalne dowodzą, że opracowany polimer jest zdolny do wiązania koronawirusów oraz do hamowania ich replikacji in vitro. Ponadto zmodyfikowany chitozan wykazuje skuteczne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co jest dodatkową zaletą oferowanego polimeru. Dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii są prowadzone na Wydziale Chemii oraz Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu infekcjom u ludzi.

zastosowanie rynkowe: potencjalne zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu infekcjom wirusowym wywołanym przez koronawirusy u ludzi
branża: biochemia, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Radosław Rudź
telefon: +48 12 664 42 07, +48 571 232 873
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR