BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Metoda detekcji bakterii i grzybów w preparacie biologicznym metodą pcr
słowa kluczowe: sepsa, zakażenie krwi, bakterie, grzyby, infekcja, medycyna, diagnostyka
numer oferty: 192

Przedmiotem oferty jest nowa metoda jednoczesnej detekcji bakterii i grzybów w próbce materiału biologicznego metodą PCR. Technologia ta umożliwia jednoczesną detekcję DNA bakterii Gram ujemnych, Gram dodatnich, grzybów drożdżowych i grzybów pleśniowych w próbce materiału biologicznego, m.in. w ślinie czy krwi pacjenta.

 
Zakażenia wywoływane przez bakterie i grzyby od zawsze stanowiły poważny problem medyczny. Najgroźniejszym z nich jest zakażenie ogólnoustrojowe czyli sepsa. Paradoksalnie, w miarę rozwoju wiedzy medycznej i wprowadzania coraz to nowszych procedur terapeutycznych, zapadalność na sepsę wzrasta. W USA w ciągu roku na sepsę zapada 750 tys. osób i jest ona przyczyną ponad 215 tys. zgonów. Z kolei w Unii Europejskiej z powodu ciężkiej sepsy umiera rocznie 146 tys. chorych. 

W leczeniu zakażeń krwi najważniejszym i najtrudniejszym problemem decydującym o skuteczności terapii i w konsekwencji o kosztach i czasie hospitalizacji jest skuteczna diagnostyka czynników wywołujących ogólnoustrojową odpowiedź zapalną w przebiegu sepsy. Materiałem poddawanym badaniu diagnostycznemu jest krew pobrana od pacjenta z  objawami klinicznymi sepsy. Największą trudnością jest bardzo mała ilość mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenie i znajdujących się we krwi, lub też następuje tylko ich okresowy wysiew do krwi.
Obecnie standardem diagnostycznym są hodowle krwi prowadzone na specjalnych podłożach, najlepiej w systemach hodowli automatycznej. Słabą stroną tych metod jest czasochłonność (do czasu wydania wyniku badania) oraz niska czułość, która powoduje że jedynie w około 15-20% hodowli udaje się uzyskać wzrost mikroorganizmów. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt poddawania pacjentów antybiotykoterapii zanim dojdzie do pobrania próbki krwi na posiew. Hodowle krwi w takim wypadku są bardzo utrudnione z uwagi na to, iż znajdują się w niej antybiotyki hamujące wzrost mikroorganizmów.
 
Do metod diagnostycznych, które umożliwiają skuteczną, precyzyjną i szybką diagnostykę zakażeń krwi należą techniki biologii molekularnej takie jak PCR czy hybrydyzacja. Czułość tych metod znacznie przewyższa czułość metod hodowlanych. Jednakże obecnie dostępne systemy umożliwiają wykrywanie kilkunastu konkretnych gatunków drobnoustrojów, lub pozwalają na detekcję teoretycznie każdego możliwego gatunku, ale wymagane jest sekwencjonowanie produktu PCR, co zwiększa z kolei koszty oraz wydłuża czas oczekiwania na wynik.

Przedmiotem wynalazku
jest nowa metoda detekcji bakterii i grzybów w próbce materiału biologicznego, w którym zawarte DNA poddaje się amplifikacji w reakcji PCR w czasie rzeczywistym w systemie multipleksowym. Reakcję amplifikacji prowadzi się dwuetapowo z zastosowaniem w pierwszym etapie starterów specyficznych dla bakterii oraz grzybów, a następnie produkt pierwszej amplifikacji wykorzystuje się jako matrycę w drugim etapie – amplifikacji z zastosowaniem starterów i sond różnicujących grzyby na grupę grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych i bakterie na Gram dodatnie i Gram ujemne.
 
Do podstawowych zalet proponowanej metody należą:
  • objęcie całości panelu mikroorganizmów bakteryjnych i grzybiczych, z różnicowaniem na bakterie Gram ujemne, Gram dodatnie, grzyby drożdżopodobne i grzyby pleśniowe, lecz bez typowania konkretnych gatunków;
  • jednoczesna amplifikacja co najmniej 2 sekwencji DNA, co pozwala na jednoczesną detekcję bakterii i grzybów, bez oczekiwania na wynik elektroforezy DNA;
  • zastosowanie systemu Nested pozwala na zwiększenie czułości metody detekcji o dwa rzędy wielkości w porównaniu do PCR jednostopniowego;
  • możliwość wykorzystania metody do wykrywania tylko bakterii lub tylko grzybów, lub do jednoczesnego wykrywania zarówno grzybów jak i bakterii, co wpływa na obniżenie kosztów badania.
  • możliwość wytypowania konkretnego gatunku drobnoustroju po sekwencjonowaniu produktu PCR.
 
Oferowana metoda detekcji bakterii i grzybów w preparacie biologicznym stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jej rozwojem są prowadzone w Katedrze Mikrobiologii UJ CM, a Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.

Nagrody: 

Nagroda główna - konkurs EUREKA DGP - 2015 

   Srebrny medal - konkurs 8. Międzynarodowych Targów  Innowacji  Gospodarczych  i  Naukowych  INTARG. Kraków -2015


artykuły: 
rynekzdrowia.pl
Radio Kraków
PAP Nauka w Polsce
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Gazeta Prawna
Gazeta Krakowska
Focus
onet.pl
  
zastosowanie rynkowe: diagnostyka oraz leczenie zakażeń krwi
branża: biologia medyczna, medycyna, mikrobiologia, diagnostyka
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska