Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytetu Jagiellońskiego
+48 12 664 42 00
+48 12 664 42 05
BAZA WYNALAZKÓW Uniwersytetu Jagiellońskiego
NOWY TOMOGRAF J-PET
słowa kluczowe: tomografia, PET, onkologia, kardiologia, neurologia, diagnostyka, obrazowanie, aparatura,
numer oferty: PET
Technologia:
Pozytonowa Tomografia Emisyjna to zaawansowana technologicznie metoda diagnostyczna, pozwalająca na nieinwazyjne obrazowanie przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie pacjenta.  Systemy PET znajdują zastosowania w trzech gałęziach medycyny: onkologii, kardiologii oraz neurologii. Główną zaletą badania PET jest jej duża skuteczność wykrywania już bardzo małych komórek nowotworowych.
 
Przedmiotem oferty jest nowy tomograf J-PET. Technologia została opracowana przez grupę naukowców z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nowe urządzenie medyczne oparte jest na 14 innowacyjnych rozwiązaniach. Patenty zostały przyznane w 11 krajach. Prezentowany prototyp w skali gotowości do wdrożenia został oceniony na  TRL4 i jego budowa kosztowała do tej pory 1,4 mln €.
 
Przewagi konkurencyjne tomografu J-PET:
  • Zastosowanie scyntylatorów polimerowych pozwala na obniżenie kosztów budowy. Tego typu rozwiązanie pozwala nie tylko na obniżenie kosztów urządzenia, ale również umożliwia jednoczesne przeprowadzenie badania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.
  • Zastosowanie mniejszej liczby fotopowielaczy, przy jednoczesnej poprawie dokładności rekonstruowanego obrazu.
  • Zdolność czasowa rzędu kilkudziesięciu pikosekund.
  • Możliwość powiększenia komory diagnostycznej. Rozwiązanie pozwola na diagnostykę całego ciała lub jego większej części. Ponad to możliwe jest obrazowanie przerzutów nowotworów do innych części ciała. Jest to kluczowe nie tylko ze względu na skrócenie czasu diagnostyki pacjenta, ale również obniża jej koszty.
  • Zastosowanie nowatorskich metod rekonstrukcji obrazu umożliwia zminimalizowanie czasu martwego systemu akwizycji danych oraz czasu koniecznego do obróbki danych i rekonstrukcji obrazu. Rozwiązanie pozwala na ciągłe zapisywane danych zbieranych w trakcie tomografii PET.
  • Możliwość łączenia z innymi technikami obrazowania, takimi jak tomografia komputerowa CT i tomografia rezonansu magnetycznego MRI.
  • Nieinwazyjne badanie struktury tkanki na poziomie atomowym i zdolność do oceny stopnia zaburzeń metabolizmu komórkowego.
Prototyp i kolejne kroki:
 
Prototyp w skali zdolności do wdrożenia został oceniony na TRL4. Aktualne badania skupiają się na przygotowaniu prototypu do przeprowadzenia badań z użyciem fantomów z radiofarmaceutykiem, a następnie badań klinicznych. Prototyp otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań w Centrum Cyklotronowym w Bronowicach. Prototyp już w tym momencie posiada większą komorę diagnostyczną niż komercyjnie stosowane tomografy: średnica komory 80cm i szerokość komory 50cm.
 
Lider zespołu:
Prof. dr hab. Paweł Moskal
Główne obszary zainteresowań Profesora to fizyka jądrowa, fizyka cząstek i zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie. Jest zastępcą dyrektora eksperymentu WASA-at-COSY Collaboration, koordynatorem eksperymentu COSA-11, a także członkiem Komitetu Naukowego CERN. Profesora jest głównym wynalazcą wszystkich patentów stosowanych w nowym tomografie J-PET. Jest współautorem ponad 200 artykułów naukowych i raportów. Profesor był kierownikiem grantu finansowanego przez NCBiR na kwotę 4.5 mln złotych.
 
Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje firm zainteresowanych uzyskaniem licencji lub inwestora zainteresowanego współpracą w rozwijaniu produktu z poziomu TRL4 na TRL7. Dalsze niezbędna nakłady finansowe są prognozowane na 2.5 mln €.
 
 
zastosowanie rynkowe:
Rynek systemów PET  stanowi 60% całego rynku medycyny nuklearnej. W 2012 roku całkowity zysk ze sprzedaży na rynku medycyny nuklearnej wynosił 1533,9 mln $. Na rynku systemów PET dominujący udział w sprzedaży ma Ameryka Północna 28%. Z kolei globalny rynek systemów PET w 2013 roku osiągnął wartość 916 mln $ i prognozuje się jego systematyczny wzrost. Rynek ten dzieli się na dwa segmenty: systemy PET oraz systemy hybrydowe PET/CT. W 2013 roku wartości tych rynków wynosiły odpowiednio 899 mln $ i 16,5 mln $. Przy czym w prognozach do 2020 roku wartość segmentu systemów PET utrzymuje się na stałym poziomie 15-16 mln $. Dla segmentu tomografów hybrydowych PET/CT prognozy są optymistyczne i to właśnie ten segment będzie generował wzrost dla całego rynku. W 2020 roku systemy PET/CT mają stanowić prawie 99% rynku.
branża: medycyna, diagnostyka
forma ochrony: patent, zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wdrożona, wymagająca prac B+R
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: +48 12 664 42 15, + 48 519 307 961
INNOWACYJNA GOSPODARKA MNiSW Inkubator Innowacyjności UE-EFRR