BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aptamery DNA rozpoznające metkę histydynową oraz ich zastosowanie w biotechnologii
słowa kluczowe: DNA, metka, aptamer, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 187

Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową oraz ich zastosowanie w biotechnologii w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową, w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową.

 
Prokariotyczne oraz eukariotyczne systemy pozyskiwania białek rekombinowanych są wykorzystywane na szeroką skalę w badaniach naukowych. Aby szybko i wydajnie uzyskać pożądane preparaty białkowe, które będą charakteryzowały się zadowalającą czystością, dodawane są metki fuzyjne np. metka histydynowa (His) za pomocą metod inżynierii genetycznej. Wysokie powinowactwo metki His do określonych jonów metali (cynk, kobalt, miedz czy nikiel) umożliwia zastosowanie złóż chromatograficznych z wyżej wymienionymi jonami do oczyszczania lub unieruchamiania białka z metką His.
 
Metka His dołączona do białka rekombinowanego umożliwia jego detekcję poprzez zastosowanie techniki western blotting wykorzystującej na szeroką skalę przeciwciała mono- lub poliklonalne skierowane przeciwko metce. Przytoczony system detekcji białek posiadających w swojej sekwencji aminokwasowej metkę His wykorzystywany jest w technikach in vitro do badania oddziaływań między-białkowych, m.in. „pull down”, immunoprecypitacji, koimunoprecypitacji czy też „far western blotting”.
 
Aptamerami DNA określa się jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego
o długości około 40-100 nukleotydów, które wykazują zdolność do wiązania określonego ligandu z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. Optymalne dopasowanie wyselekcjonowanego aptameru do określonej cząsteczki jest możliwe dzięki tworzonym bogatym strukturom drugo- i trzeciorzędowym.
 
Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową oraz ich wykorzystanie
w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową,
w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową czyli heksameru histydynowego.
 
Oferowane aptamery DNA i ich zastosowanie stanowią przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jej rozwojem są prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a Centrum Transferu Technologii 
CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.
zastosowanie rynkowe:
Aptamery DNA będące przedmiotem wynalazku mogą znaleźć zastosowanie 
w rozpoznawaniu cząsteczek posiadających powinowactwo do celów molekularnych zawierających metkę His, a w szczególności do:
  • stosowania jako agonista dla przeciwciał skierowanych przeciwko metce His;
  • detekcji, oczyszczania i oznaczania stężenia celów molekularnych zawierających metkę His.
 
Oprócz przedstawionych powyżej zastosowań aptamery DNA mogą być stosowane w postaci cząsteczek z przyłączonymi znacznikami, zwłaszcza fluorescencyjnymi, i służyć w szczególności do znakowania celów molekularnych posiadających metkę His. Tego typu cząsteczki mogą być z powodzeniem wykorzystane np. do badania oddziaływań pomiędzy białkami stosując techniki spektroskopowe, m.in. FRET (Forsterowskie rezonansowe przeniesienie energii).
branża: biotechnologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska