BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Ekotoksykologii i Ekologii Stresu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, ekotoksykologia, ekologia stresu, analiza ilościowa
numer oferty: 28
tematyka badań:
 • wpływ toksycznych substancji chemicznych na organizmy żywe na poziomie osobnika, populacji i zespołu;
 • toksykokinetyka.
aparatura:
 • spektofotometry absorpcji atomowej (AAS) -  PerkinElmer: AAnalyst 200 (rok produkcji 2008, USA),  AAnalyst 800 (rok produkcji 1999, USA);
 • analizator wstrzykowo-przepływowy z detektorem światła widzialnego FIA compact (rok produkcji 2009, Germany);
 • jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy µQuant™ (BioTek Instr., Inc. USA, rok produkcji 2003, USA);
 • analizator elementarny CHNOS Vario El III (Elementar Analysen Systeme GmbH, rok produkcji 2000, Germany);
 • chromatograf gazowy wyposażony w spektrometr mas GC/MS Clarus 600 (Perkin-Elmer, rok produkcji 2009, USA);
 • automatyczny respirometr MicroOxymax (Columbus Instr., rok produkcji 1999, USA).
usługi:
 • oznaczanie zawartości metali w próbach ciekłych (ciała stałe - po mineralizacji), np. As, Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej:
  • atomizacja w piecu grafitowym - czułość rzędu kilkudziesięciu µg/L; wydajność do kilku  prób na godzinę;
  • atomizacja w płomieniu, czułość rzędu kilkudziesięciu   mg/L; wydajność – kilkadziesiąt prób na godzinę;
 • analiza ilościowa prób ciekłych, np. możliwość oznaczenia: azotanów, azotynów, amoniaku, ortofosforanów za pomocą FIA w próbach wody, ścieków i roztworów glebowych. Po mineralizacji także fosforu całkowitego i azotu całkowitego (Kiejhdahla). Granica oznaczalności rzędu 20 - 50 μg/L, w zależności od substancji, wydajność: kilkanaście prób na godzinę;
 • analiza ilościowa kwasów nukleinowych i białek; standardowe testy ELISA oraz skanowanie widmowe; kinetyka reakcji enzymatycznych; aktywność metaboliczna mikroorganizmów (test BIOLOG); wszelkie oznaczenia kolorymetryczne (płytki od 6- do 384-dołkowych);
 • zawartość węgla, wodoru, azotu, tlenu i siarki w próbach stałych. Próby wielkości 5 - 100 mg  (w zależności od zawartości oznaczanych pierwiastków). Wydajność do kilku prób na godzinę;
 • oznaczanie za pomocą chromatografii gazowej pestycydów w glebie, wodzie, żywności, tkankach; wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; olejów mineralnych, polichlorowanych bifenyli; leków i ich pozostałości w tkankach i w środowisku; półlotnych i lotnych substancji organicznych w glebie i wodzie; oznaczanie kwasów fosfolipidowych (np. identyfikacja mikroorganizmów glebowych); analiza jakościowa ekstraktów glebowych i tkankowych. Wydajność do 4 prób na godzinę;
 • pomiar tempa respiracji (zużycie O2, produkcja CO2) u bardzo małych organizmów (nawet rzędu kilkunastu mg), możliwy także u organizmów większych – do kilkunastu gramów; pomiar tempa respiracji w glebie, osadzie czynnym itp.; pomiar stężenia (tempa produkcji) metanu;
 • badanie próbek biologicznych i środowiskowych pod kątem skażenia substancjami mineralnymi (spektrometria absorpcji i emisji atomowej, kolorymetria) i organicznymi (chromatografia);
 • wpływ substancji chemicznych na aktywność enzymów i tempo metabolizmu bezkręgowców i mikroorganizmów glebowych;
 • badanie procesów populacyjnych przy pomocy modeli matematycznych, co pozwala na testowanie rozmaitych scenariuszy.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • analizy związane z badaniem wpływu substancji toksycznych na organizmy, populacje i ekosystemy.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • współpraca z małymi przedsiębiorstwami w ramach projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską (opracowywanie nowych testów ekotoksykologicznych, testowanie przydatności specjalnych urządzeń badawczych do badań nad wpływem substancji toksycznych na organizmy i oceny ryzyka ekologicznego).
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska