BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Technologii Organicznej Wydział Chemii UJ
słowa kluczowe: nowe materiały, metody chromatograficzne, badania teksturalne, badania analizy składu
numer oferty: 71
tematyka badań:
 • synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych;
 • modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych;
 • badania teksturalne ciał stałych;
 • charakterystyka stanu i reaktywności powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych.
aparatura:
 • detektor MCT wysokiej czułości do spektrometru FT-IR;
 • stanowisko chromatograficznej analizy aktywności katalizatorów;
 • analizator powierzchni i porowatości z oprzyrządowaniem ASAP 2020MPR Micropore (Micromeritics);
 • spektrofotometr FT-IR do pomiarów ciałostałowych Nicolet 6700 (Thermo Scientific);
 • wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA z osprzętem pomocniczym (PREVAC).
usługi:
 • eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych;
 • nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej);
 • badania różnie uziarnionych materiałów stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowatości jak węgle aktywne, sadza, popioły, pigmenty, materiały ceramiczne, sita molekularne, katalizatory i ich nośniki, metale, proszki metali, gleby, skały, substancje farmaceutyczne, mikrofiltry, aerożele, membrany, zeolity i wielu innych;
 • analiza składu i stanu chemicznego.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektroskopia IR;
 • spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego, XPS;
 • spektroskopia elektronów Augera, AES;
 • metody chromatograficzne;
 • techniki sorpcyjne.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska