BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Bioremediacji Małopolskie Centrum Biotechnologii
słowa kluczowe: mikroorganizmy, rolnictwo ekologiczne, fitoremediacja, metale ciężkie, analiza roślin, grzyby endofityczne, środowisko, ekspresja genów w roślinach, mikrobiologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia
numer oferty: 98
tematyka badań:
 • stosowanie mikroorganizmów w rolnictwie ekologicznym i fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi; 
 • analiza roślin pod względem zawartości metali ciężkich, obecności grzybów endofitycznych i mykoryzowych;
 • wpływ czynników środowiska na ekspresję genów w roślinach;
 • mikrobiologia powietrza, budynków, dzieł sztuki i tekstyliów.

aparatura:
 • AAS (atomic absorption spectrometer);
 • aparat HPLC (high-performance liquid chromatography);
 • real-time PCR Thermal Cycler;
 • spektrofotometr;
 • mikroskop świetlny i fluorescencyjny;
 • mikroskop stereoskopowy;
 • komora laminarna;
 • komora PCR;
 • komory klimatyczne do hodowli roślin;
 • inkubatory CO2;
 • inkubatory do hodowli grzybów i bakterii;
 • inkubatory z wytrząsaniem;
 • aparat do elektroforezy poziomej i pionowej;
 • urządzenie do elektrotransferu białek;
 • wirówka z chłodzeniem;
 • laboratorium badań grzybów in vitro;
 • laboratorium hodowli roślin in vitro;
 • laboratorium HPLC (high-performance liquid chromatography);
 • laboratorium badań genetycznych;
 • laboratorium analiz nieorganicznych;
 • szklarnia doświadczalna (z automatycznymi zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i zaciemniającymi, instalacją do doświetlania roślin, centralnego ogrzewania i nawodnieniową, przesuwnymi stołami uprawowymi oraz komputerowym systemem sterowania urządzeniami i klimatem).
usługi:
 • selekcja roślin do fitoremediacji;
 • fitoremediacja terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi;
 • opracowanie bionawozów do inokulacji drzew i roślin zielnych w terenach zdegradowanych;
 • inokulacja roślin grzybami mykoryzowymi;
 • inokulacja roślin rzadkich i chronionych (Natura 2000, Parki Narodowe) grzybami mykoryzowymi;
 • produkcja inokulum do upraw z ekologiczną żywnością;
 • ocena efektywności szczepionek mykoryzowych;
 • analiza zawartości metali ciężkich w roślinach i podłożu;
 • modyfikacja oddziaływań roślin z grzybami endofitycznymi;
 • kontrola mykologiczna trawników (np. pola golfowe);
 • monitoring stanu fizjologicznego roślin;
 • analizy mikrobiologiczne podłoża, powietrza, wody i drewna;
 • analizy mikrobiologiczne budynków;
 • analizy mikrobiologiczne dzieł sztuki i tekstyliów;
 • analizy fitopatologiczne drzew i roślin zielnych;
 • synteza nanocząsteczek z użyciem mikroorganizmów i roślin (green technology);
 • analiza toksyczności nanocząsteczek względem grzybów i roślin;
 • bioremediacja terenów przemysłowych z wykorzystaniem nanocząsteczek;
 • wykorzystanie nanocząsteczek w produkcji tworzyw sztucznych odpornych na bakterie;
 • wprowadzenie różnych gatunków roślin do hodowli in vitro;
 • mikrorozmnażanie i różnicowanie roślin trudnych w hodowli;
 • analiza genetyczna polimorfizmu w roślinach;
 • analiza genetyczna roślin przeznaczonych do fitoremediacji;
 • klonowanie i charakterystyka genów metabolizmu metali ciężkich w roślinach;
 • fitoremediacja obszarów zdegradowanych;
 • ochrona roślin rzadkich;
 • zwiększenie bioróżnorodności gleb i roślinności;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • monitoring mikrobiologicznej czystości powietrza;
 • wykorzystanie nanocząsteczek w bioremediacji.
doświadczenie / referencje / realizacje:

Badania naukowe w ramach grantów Unii Europejskiej:

 • Ocena toksyczności gleb przy zastosowaniu grzybów arbuskularnych w ramach współpracy międzynarodowej;
 • Sposoby detoksyfikacji metali ciężkich u roślin mykoryzowych oraz glonów z terenu hałdy pirytowej w Portugalii;
 • Wprowadzenie roślin kserotermicznych na teren hałd cynkowo-ołowiowych; zaproponowano nową metodę rekultywacji hałd przemysłowych o wysokim stężeniu metali ciężkich i pH podłoża bliskiego W eksperymencie zastosowano kilkanaście gatunków roślin, które dotychczas nie były proponowane w fitoremediacji;
 • Wpływ radioaktywnego cezu na wzrost grzybów saprobowych i mykoryzowych. Badania te będą stanowiły podstawę do opracowania metod fitoremediacji terenów skażonych radioaktywnie;
 • Ekotoksykologia nanocząsteczek srebra w fitoekstrakcji cezu;
 • Opracowanie konsorcjum bakteryjno-grzybowego do rekultywacji hałd przemysłowych z demonstracją efektów w kilku krajach Unii Europejskiej;
 • Przekaz sygnału świetlnego od fototropin w roslinach wyższych;
 • Rola światła widzialnego i cukrów w odpowiedzi roślin na promieniowanie UVB;
 • Rola fitochromu w regulacji rozkładu materiałów zapasowych w kiełkujących roślinach pomidora;
 • Calcium and light signals in photosynthetic organism.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska