BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: geochemia, siarczki żelaza, substancje organiczne, mineralogia, geochemia, archeologia, konserwacja zabytków, tafonomia, aerozole, utylizacja popiołów, utylizacja żużli
numer oferty: 93
tematyka badań:
 • geochemia osadów anoksycznych (m.in.: pierwiastki śladowe, pge, ree);
 • siarczki żelaza (szczególnie framboidy);
 • substancja organiczna w złożach;
 • mineralogia i geochemia złóż osadowych;
 • mineralogia i geochemia a powstanie życia na ziemi;
 • archeologia (krzemienie) i konserwacja zabytków (materiały inkrustacyjne w zdobnictwie);
 • mechanoaktywacja;
 • tafonomia i zachowanie szczątków organicznych oraz mineralizacja bakterii;
 • mineralogia i geochemia procesów niskotemperaturowych;
 • mineralogia, geochemia i wpływ na środowisko produktów spalania biomasy i węgla;
 • aerozole, ich pochodzenie i źródła;
 • utylizacja popiołów i żużli;
 • substancja organiczna w skałach osadowych, biomarkery;
 • substancja organiczna w złożach metali;
 • organiczne związki siarki, węglowodory aromatyczne (arylowe pochodne pahs);
 • petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych;
 • geochemia skał klastycznych, procesy diagenetyczne;
 • granitoidy tatr wysokich - petrografia, mineralogia, geochemia, przeobrażenia, petrogeneza;
 • egzotyki skał metamorficznych w karpatach wschodnich;
 • spinele chromowe w piaskowcach jednostki dukielskiej minerały ilaste jednostki dukielskiej;
 • tufity karpackie;
 • petrologia skał magmowych;
 • mineralogia i petrologia skał metamorficznych;
 • mineralogia i geochemia niewęglanowych domieszek w skałach węglanowych;
 • mineralizacja kruszcowa w skarnach w strefie granicznej bloku małopolskiego i górnośląskiego;
 • biomineralizacja;
 • petrologia bazaltoidów;
 • mineralogia meteorytów;
 • przemiany i powstawanie minerałów ilastych w środowiskach geologicznych;
 • natura dioktaedrycznego wermikulitu;
 • wietrzenie glaukonitu;
 • petrologia i geochemia procesów metamorficznych;
 • petrologia eksperymentalna;
 • stabilność fosforanów i krzemianów będących nośnikami pierwiastków ziem rzadkich i aktynowców;
 • geochronologia;
 • geochemia izotopów;
 • geotermobarometria.
 
usługi:
 • analizy składu mineralnego skał, gleb i innych materiałów;
 • analizy ilościowe składu mineralnego j.w.;
 • identyfikacja minerałów ilastych;
 • opis petrograficzny skał;
 • obserwacje luminescencji katodowej;
 • oserwacje i analizy skał, gleb i innych materiałów z zastosowaniem mikroskopu elektronowego skaningowego;
 • wszelkie ekspertyzy wymagające zastosowania powyższych technik badawczych;
 • ekspertyzy z zakresu mineralogii skał ilastych i gleb.
Stosowane metody i techniki badawcze:
 • dyfraktometria rentgenowska (XRD);
 • spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni z transformacja Fouriera (FTIRS);
 • mikroskopia optyczna w świetle spolaryzowanym;
 • luminescencja katodowa;
 • mikroskopia elektronowa skaningowa z analizą chemiczna w mikroobszarze.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które były prezentowane w ramach Demo Day II +
W styczniu zakończy się projekt realizowany przez CTT CITTRU w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inkubator Innowacyjności+. Wsparliśmy między innymi wybranych w konkursie 18 zespołów badawczych, które pracują nad nowatorskimi technologiami. Dzięki środkom przyznanym przez CTT CITTRU sfinansowane zostały prace przedwdrożeniowe, które umożliwiły podniesienie atrakcyjności tych wynalazków i zwiększyły zainteresowanie nimi inwestorów
Innowacyjny preparat dla ryb
Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb ozdobnych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.
Naukowcy z UJ odkryli nieoczekiwane działanie protoporfiryn
Metoda opatentowana przez naukowców z UJ daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie osób wymagających przeszczepu komórek krwiotwórczych. Badacze analizują substancję, która może lepiej mobilizować komórki, niż lek standardowo stosowany u pacjentów.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska