Baza programów Open Source
Uniwersytetu Jagiellońskiego
GenExpA - Program komputerowy do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR
słowa kluczowe: program komputerowy, analiza danych, wizualizacja wyników, metoda
numer oferty:

Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (ang. real time quantitative polymerase chain reaction, qPCR) to metoda analityczna szeroko stosowana w diagnostyce oraz badaniach naukowych. W metodzie tej poziom ekspresji badanych genów jest wyznaczany w odniesieniu do genu lub genów referencyjnych. Zakłada się, iż poziom tych genów jest  stały niezależnie od czynników środowiskowych, jakim podlega komórka, lub od jej stanu fizjologicznego Dobór właściwego genu/genów kontrolnych jest bardzo ważnym etapem. Dokonany jedynie na podstawie literatury, może skutkować błędnym wyznaczeniem poziomu ekspresji genów badanych, a co za tym idzie – błędną interpretacją wyników.

W opracowanym narzędziu stosuje się rozbicie grupy analizowanych próbek (model eksperymentalny) na szereg podmodeli składających się z mniejszej liczby próbek (minimalnie z dwóch), a następnie wytypowanie w każdym z tych modeli najlepszego genu referencyjnego z grupy analizowanych w danym eksperymencie potencjalnych genów referencyjnych, z wykorzystaniem znanego algorytmu Norm- Finder. Wytypowany w ten sposób gen lub para genów będących najlepszą referencją w danym modelu stanowi następnie podstawę do obliczenia ekspresji względnej genów badanych w poszczególnych modelach i przeprowadzenia walidacji spójności otrzymanych wyników.

W ramach każdego z modeli prowadzone są analizy statystyczne bazujące na odpowiednio dobranych testach, pokazujące istotności statystyczne różnic w ekspresji genu badanego w obrębie danego modelu. Kolejnym etapem jest porównanie spójności otrzymanych wyników/wartości i ich statystycznej istotności dla danego genu badanego w obrębie wszystkich badanych modeli. Program wyznacza tzw. coherence score (współczynnik spójności) opisujący poziom spójności otrzymanych wyników. Osiągnięcie niezadowalającej wartości tego współczynnika – poniżej akceptowalnej przez badacza – prowadzi do kolejnego etapu analizy, tj. ponownego wyboru genów referencyjnych we wszystkich badanych modelach, ale odbywa się on po uprzednim usunięciu z listy potencjalnych genów referencyjnych tego, który na poprzednim etapie uzyskał najsłabszy poziom stabilności (czyli np. z grupy wyjściowych n genów referencyjnych usuwany jest ten o najsłabszym wyniku stabilności i następnie właściwy gen referencyjny jest wybierany spośród pozostałych n-1 potencjalnych genów referencyjnych).

Nowe rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalności programów wyznaczających najlepsze geny referencyjne oraz programów typu arkusze kalkulacyjne, które pozwalają na analizę poziomu ekspresji genu badanego, analizę statystyczną i interpretację graficzną wyników. Jego istotnymi elementami są zaimplementowanie określonego schematu analizy danych RT-qPCR (usuwanie genów o najsłabszej stabilności z następującą po tym analizą danych surowych) oraz wprowadzenie wartości współczynnika spójności określającego rzetelność/wiarygodność przeprowadzonej analizy. Usprawnieniem całości procesu jest też automatyczne generowanie tabel oraz wykresów pudełkowych prezentujących otrzymane wyniki analizy, włącznie z zaznaczonymi na wykresie istotnościami statystycznymi między badanymi elementami danego modelu (ryc. 1). Program umożliwia jednoczesną i niezależną analizę wielu genów badanych.

 
przykładowe wyniki analizy przedstawione na wykresach

 


Opracowane narzędzie informatyczne umożliwia:

1) selekcję referencji, o ulepszonej wartości stabilności, z wyjściowej puli potencjalnych genów referencyjnych;

2) określenie rzeczywistego poziomu ekspresji genów badanych;

3) prawidłową interpretację biologiczną wyników na podstawie kompleksowej analizy danych surowych otrzymanych w reakcji RT-qPCR dla wieloelementowych modeli eksperymentalnych (duże grupy badawcze złożone z linii komórkowych, próbek pobranych od pacjentów lub zwierząt).Poniżej (po kliknięciu) ulotka promująca wynalazek.

ulotka wynalazku analiza dancyh i wizualizacja wynikówProgram został niniejszym udostępniony nieodpłatnie na zasadach tzw. trzyklauzulowej licencji BSD.

Copyright 2021 Uniwersytet Jagielloński, Dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz, prof. UJ, Dr Marcelina Janik.

 

1 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.

 

2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i poniższe wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

 

3. Ani nazwa Instytutu, ani imiona jego współpracowników nie mogą zostać użyte do wspierania i promocji produktów opartych na tym oprogramowaniu bez wcześniejszego uzyskania konkretnej pisemnej zgody.

PROGRAM DO POBRANIA:
GenExpA.zipLogotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
branża: biologia, biotechnologia, medycyna

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska