BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Biologii Strukturalnej Małopolskie Centrum Biotechnologii
słowa kluczowe: choroby neuropsychiatryczne, działanie leków, białka, struktura białek, melanopsyna, peptydy bioaktywne, białka rekombinowane, lipidy
numer oferty: 96
tematyka badań:
 • Pracownia Proteomiki i Spektometrii Mas - badania nad molekularnym podłożem schorzeń neuropsychiatrycznych, analiza mechanizmów działania leków powszechnie stosowanych do leczenia tych chorób.
 • Pracownia Krystalografii Rentgenowskiej - badania powiązań struktury białek z ich funkcją biologiczną, oddziaływań białek i substancji małocząsteczkowych w obrębie tematyki nowotworzenia i patogenezy bakterii.
 • Pracownia Obrazowania i Spektroskopii Sił Atomowych – badania ukierunkowane na ustalenie fototoksycznego potencjału melanopsyny oraz identyfikacją najbardziej obiecujących strategii ochrony endogennie fotowrażliwych komórek zwojowych siatkówki przed niepożądaną fototoksycznością, stres świetlny i indukowany chemicznie modyfikuje nanomechaniczne właściwości komórek zawierających melanopsynę w warunkach in vitro.
 • Pracownia Preparatyki i Sekwencjonowania Peptydów - badania ukierunkowane na izolację oraz charakterystykę nowych peptydów bioaktywnych – ze szczególnym uwzględnieniem peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
 • Pracownia Produkcji Białek Rekombinowanych - badania produkcji białek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych, opracowywanie i optymalizacja systemów ekspresyjnych, w szczególności dedykowanych do produkcji rekombinowanych proteaz oraz białek toksycznych, poszukiwanie wydajnych promotorów ekspresji genów oraz zastosowanie układów toksyna-antytoksyna do stabilnej propagacji plazmidów w komórkach bakteryjnych oraz modulacji ekspresji genów w kierunku nadprodukcji białek rekombinowanych.
 • Pracownia Mikrokalorymetrii – badania wpływu substancji niskocząsteczkowych na parametry termodynamiczne przemian fazowych fosfolipidów oraz charakterystyki oddziaływań pomiędzy badanymi substancjami i lipidami w układach modelowych.aparatura:
 • skaner fluorescencyjny Typhoon Trio+ (GE Healthcare);
 • wycinarka plamek – Ettan Spot Picker (GE Healthcare);
 • spektrometry masowe: microTOF-Q (Bruker) sprzężony z nanoHPLC - UltiMate 3000RS LC nanoSystem (Dionex) i Q-Exactive (Thermo) sprzężony z nanoHPLC - UltiMate 3000RS LC nanoSystem (Thermo);
 • dyfraktometr rentgenowski (RigakuMicroMax-007 HF) z detektorami - płytą obrazową (R-AXIS IV++) oraz detektorem CCD (Saturn – 944+);
 • utomatyczna stacja pipetująca (Phoenix RE);
 • konfokalna optyka rentgenowska (VariMax-HF);
 • aparatura do ekspresji, oczyszczania i analizy białek - systemy FPLC, wytrząsarki, spektrofotometry, wirówki;
 • mikroskop sił atomowych Bioscope Catalyst;
 • mikroskop AFM umożliwiającego ultra-szybkie skanowanie próbek z dużą rozdzielczością, typu FastScan firmy Bruker oraz modułu konfokalnego;
 • biokompatybilny zestaw HPLC Ultimate 3000 firmy Thermo;
 • automatyczny sekwenator peptydów i białek PPSQ-30 firmy Shimadzu;
 • komora laminarna;
 • spektrofotometr typu nano-drop;
 • wirówki, inkubatory oraz zestawy do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek;
 • różnicowy Kalorymetr Skaningowy NANO DSC III (model 6300) z celą kapilarną (o objętości 0.3 ml;
 • izotermiczny Kalorymetr Miareczkujący NANO ITC 2G;chromatograf cieczowy serii HPLC 1200 Agilent Technologies.
usługi:
 • ułatwienie diagnozy i monitorowania skuteczności procesu leczenie depresji poprzez wykrycie białek związanych z wczesnym i późnym stadium oraz białek charakterystycznych dla wcześnej odpowiedzi i oporności na lek;
 • zastosowanie krystalografii rentgenowskiej jako metody wspomagającej przy projektowaniu nowych leków (opracowywanie struktur krystalograficznych białek „targetowych” w formie apo oraz w kompleksie z niskocząsteczkowymi inhibitorami; kokrystalizajca z fragmentami, fragment screening);
 • zastosowanie krystalografii rentgenowskiej w analizie preparatów biopochodnych do celów rejestracyjnych (opracowanie struktury preparatu wzorcowego oraz biopodobnego, porównanie struktur);
 • ustalenie wpływu przyżyciowego stresu oksydacyjnego na modyfikację nanomechanicznych właściwości komórek rakowych oraz wyjaśnienie zależności pomiędzy zdolnością do przerzutowania komórek a ich właściwościami reologicznymi;
 • identyfikacja modyfikacji potranslacyjnych (np. fosforylacji, sumoilacji, glikozylacji);
 • charakterystyka natywnych kompleksów białkowych;
 • analiza subproteomów w odniesieniu do mechanizmu działania leków;
 • charakterystyki proteomów różnych populacji komórek macierzystych oraz do opisu różnych procesów molekularnych komórek nowotworowych;
 • badania w dziedzinie rentgenografii makrocząsteczek biologicznych, określanie struktury 3D oraz powiązań struktury z funkcją;
 • opracowywanie struktur komplesków z niskocząsteczkowymi inhibitorami i „fragmentami” (ang. fragment screening);
 • opracowywanie struktur preparatów biopodobnych do celów rejestracyjnych;
 • oznaczanie składu lipidowego i cukrowego;
 • analiza ilościowa trójglicerydów, polimerów, surfaktantów i innych związków;
 • charakterystyka termotropowych przejść fazowych lipidów;
 • określanie wpływu zmian strukturalnych na stabilność cząsteczek i układów;
 • badania stabilności białek, kwasów nukleinowych, systemów micellarnych i błon biologicznych;
 • charakterystyka termodynamiczna oddziaływań małych cząsteczek, białek, przeciwciał, kwasów nukleinowych, lipidów i innych związków o charakterze biologicznym;
 • analiza ilościowa związków organicznych wykonywana metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją DAD i/lub ELSD;
 • analizy składu aminokwasowego próbek białkowych i peptydowych;
 • oznaczenia sekwencji aminokwasowej N-końca białek i peptydów techniką degradacji Edmana.
Stosowane metody badawcze:
 • dyfrakcja rentgenowska;
 • spektrometria masowa;
 • mikroskopia sił atomowych;
 • sekwencjonowanie;
 • mokrokalorymetria skaningowa (DSC) i titracyjna (ITC);
 • ilościowe analizy porównawcze z wykorzystaniem metod proteomicznych: dwuwymiarowej różnicowej elektroforezy żelowej (2D-DIGE) oraz metod bezżelowych opartych na spektrometrii mas (zarówno znacznikowych jak i bezznacznikowych);  
 • identyfikacja białek w kompleksach białkowych.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • określenie roli subpopulacji limfocytów T w depresji poprzez badania proteomiczne we krwi pacjentów;
 • charakterystyka molekularnego mechanizmu działania klozapiny na komórki PC12 z wykorzystaniem metod proteomicznych;
 • dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka;
 • opracowanie struktur krystalograficznych białek „targetowych” w formie apo oraz w kompleksie z inhibitorami rozwijanymi;
 • analiza porównawcza preparatów biopodobnych do celów rejestracyjnych (porównanie wzorzec / preparat biopodobny);
 • pomiary krystalograficzne dla kryształów dostarczonych;
 • opracowanie aptamerycznych inhibitorów enzymów;
 • identyfikacja i badania czynników wpływających na wirulencję gronkowców z wykorzystaniem genomiki i proteomiki;
 • projekty własne obejmujące charakterystykę strukturalną kinaz o istotnej roli w procesach nowotworzenia, szlaku białka p53, bakteryjnych proteinaz o nieznanym mechanizmie katalizy oraz proteinaz gronkowcowych.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska