BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Medycznej Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: medycyna, farmacja, zaawansowane materiały, mikrotomografia, pomiary, hodowle komórkowe, pomiary mössbauerowskie, obrazowanie 2D i 3D
numer oferty: 83
tematyka badań:
 • badania podstawowe żelazoporfiryn (poznanie procesów transportu jonowego i elektronowego na poziomie molekularnym),
 • ruchliwość nanocząstek w materii organicznej,
 • struktury nanocząstek magnetycznych powstających w żelach białkowych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego,
 • obrazowanie i modelowanie budowy wewnętrznej kości skroniowej,
 • fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich,
 • badania mikrostruktury pian metalowych,
 • morfologia kanałów korzeniowych w zębach ludzkich,
 • wpływ otyłości na mikrostrukturę kości szczurów,
aparatura:
 • mikrotomograf SkyScan 1172 (określanie struktury obiektów o maksymalnej średnicy 6 cm i wysokości 9 cm; jego oprogramowanie umożliwia rekonstrukcję obiektu na podstawie zmierzonych projekcji oraz jego trójwymiarową wizualizację
 • układ do spektrometrii mössbauerowskiej (dwa nowoczesne spektrometry mössbauerowskie z kriostatem helowym, pomiary w zakresie temperatur od 2.2 K do 300 K)
 • spektrometr masowy TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)
 • spektrometr do badań w podczerwieni FTIR
 • pracownia do hodowli komórkowych
usługi:
 • pomiary mössbauerowskie z wykorzystaniem źródła promieniotwórczego 57Co,
 • badania zakresu ruchliwości nanocząstek w materii organicznej,
 • badania efektów biologicznych wywoływanych przez pola magnetyczne na poziomie komórkowym,
 • obrazowanie biomedyczne - analizowana jest budowa wewnętrzna kości, fizjologiczna i patologiczna mineralizacja tkanek ludzkich oraz mikrostruktury pian metalicznych,
 • badania materiałów pochodzenia biologicznego metodami spektrometrii masowej (skład atomowy/molekularny, obrazowanie 2D i 3D),
 • spektroskopowa charakterystyka materiałów biologicznych (kompleksy metaloporfirynowe, zdrowe i chorobowo zmienione tkanki),
 • obrazowanie z wysoką zdolnością rozdzielczą wewnętrznej struktury kości skroniowej za pomocą mikrotomografii rentgenowskiej,
 • badania procesów relaksacji magnetycznej w żelazoporfirynach,
 • tworzenie nowej klasy kompozytowych materiałów organometalicznych w postaci trójwymiarowych struktur nanocząstek magnetycznych w żelach białkowych,
 • tworzenie nowych narzędzi diagnostycznych (np. poprzez wykazanie aktywności enzymu trypsyny w hydrolizie łańcuchów aminokwasowych na krzemowych podłożach),

stosowane metody i techniki badawcze:

 • mikrotomografia komputerowa,
 • spektroskopia mössbauerowska,
 • hodowla komórkowa,

 

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska