BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
słowa kluczowe: struktury, kryształy, badania, aparatura, obrazowanie SEM
numer oferty: 82
tematyka badań:
 • badania właściwości fizycznych oraz struktury elektronowej kryształów związków międzymetalicznych ziem rzadkich oraz manganitów: właściwości i struktury magnetycznej oraz własności termicznych i transportowych.
 • badanie ewolucji nadstruktury, koncentracji defektów, defekty potrójne, układy lite i nano-warstwowe,
 • modelowanie wzrostu kryształu, bariery migracji adatomów,
 • badanie własności fizycznych (podatność magnetyczna, namagnesowanie, ciepło właściwe, opór elektryczny) oraz struktury elektronowej metodą ARPES magnetyków, nadprzewodników oraz związków ciężkofermionowych,
 • badania własności dielektrycznych ciekłych kryształów (CK),
 • badania polimorfizmu CK oraz ich własności dielektryczne: anizotropia przenikalności dielektrycznej, zjawiska relaksacji dielektrycznej
 • dynamika transformacji struktur krystalicznych i konfiguracji atomowej w litych i nano-wymiarowych układach, głównie, międzymetalicznych, stopach oraz półprzewodnikach

 

aparatura:
 • skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) typu Quanta 3D,
 • system do nanoszenia warstw epitaksjalnych:
  urządzenie do osadzania warstw metodą rozpylania jonowego (ion sputtering),
  komora MBE - wzrostu warstw epitaksjalnych - urządzenie do wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE),
 • spektrometr fotoelektronów XPS, UPS z wyposażeniem (układ komór o ultrawysokiej próżni),
 • wielofunkcyjny system pomiarowy fizycznych parametrów nowoczesnych materiałów,
usługi:
 • synteza powierzchniowych, samoorganizujących się nanostruktur metalicznych (dynamika zmian morfologii powierzchni nanostruktur powstałych poprzez naniesienie Au, Ag na czyste, zrekonstruowane powierzchnie Ge i InSb),
 • wytwarzanie nanościeżek metalicznych na podłożach izolujących,
 • modelowanie transformacji struktur krystalicznych i konfiguracji atomowej w litych i nano-wymiarowych układach,
 • wyznaczanie właściwości magnetycznych, transportowych oraz struktury elektronowej i magnetycznej w związkach ziem rzadkich
 • określenie wpływu wielkości ziaren na właściwości magnetyczne manganitów,
 • charakteryzacja na poziomie atomowym interfejsu/granicy metalicznych nanoklasterów/podłoże na powierzchni germanu,
 • określanie właściwości materiałów i ich składu pierwiastkowego,
 • prowadzenie analizy chemicznej badanych próbek, 
 • obrazowanie/określanie orientacji ziaren krystalograficznych próbek,
 • modyfikacje powierzchni badanych próbek,
 • przygotowywanie specyficznych obszarów próbek do badania ich przekrojów poprzecznych,
 • nanomanipulacja za pomocą wiązki jonów,
 • badania struktury pasm walencyjnych materiałów krystalicznych,
 • badanie struktury pasmowej materiałów, wyznaczanie relacje dyspersji, badanie modyfikacji struktury pasmowej pod wpływem domieszkowania powierzchni lub całego materiału,
 • badanie funkcji spektralnych wpływających na kształt widm i odzwierciedlających oddziaływania elektronów w krysztale,
 • pomiary przerw energetycznych w funkcji wektora falowego elektronu,

 

stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektroskopia dielektryczna,
 • skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM),
 • obrazowanie SEM (równoczesne obrazowanie preparatu w trybie elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych),
 • obrazowanie w trybie środowiskowym (obrazowanie preparatów biologicznych i nieprzewodzących w środowisku wodnym),
 • dostępne techniki analityczne: EDX - Energy Dispersive Spectrometry, WDS - Wavelength Dispersive Spectrometry, EBSD - Electron Backscatter Diffraction,
 • metoda rozpylania jonowego,
 • metoda epitaksji z wiązek molekularnych (MBE),
 • spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem ultrafioletowym – UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy),
 • kątoworozdzielcza spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem ultrafioletowym – ARUPS,
 • spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim – XPS,
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska