BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: hodowle 2D i 3D, circadian plasticity, komórki macierzyste, obrazowanie, szkolenia
numer oferty: 79
tematyka badań:
 • opracowywanie nowych, dokładnych i precyzyjnych metod korekcyjnych dla ilościowej analizy pierwiastków w materiałach biologicznych metodą mikrowiązki elektronowej. Rozwiązania teoretyczne w oparciu o symulacje Monte Carlo i ich eksperymentalna weryfikacja.
 • badania nad mechanizmami okołodobowej plastyczności neuronalnej/synaptycznej (ang. circadian plasticity) w układnie nerwowym. Okołodobowa rytmika zmian morfologicznych i ekspresji genów neuronów i komórek glejowych w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster.
 • badania osteokonduktywnych i osteoinduktywnych własności materiałów implantacyjnych w hodowlach komórek macierzystych i osteoprogenitorowych ludzi i gryzoni – hodowle 2D i 3D na eksperymentalnych podłożach i rusztowaniach oraz w hodowlach dynamicznych (tj hodowle poddane dynamicznemu przepływowi płynów hodowlanych).


usługi:
 • przygotowanie materiałów biologicznych i polimerowych uwodnionych do obserwacji w mikroskopie elektronowym skaningowym metodami chemicznymi i niskotemperaturowymi,
 • przygotowanie materiałów biologicznych i polimerowych uwodnionych metodami niskotemperaturowymi do obserwacji i analiz składu pierwiastkowego.

  szkolenia z zakresu:
- przygotowania materiałów pochodzenia biologicznego do obserwacji w mikroskopie elektronowym skaningowym;
- przygotowania materiałów pochodzenia biologicznego do analiz składu pierwiastkowego;
- przygotowania wzorców do ilościowej analizy składu pierwiastkowego materiałów biologicznych i innych o niskiej liczbie atomowej;
- ilościowej analizy składu pierwiastkowego w materiałach biologicznych w oparciu o dostępne komercyjnie metody obliczeniowe w technikach mikrowiązkowych;
- obsługi mikroskopu elektronowego skaningowego oraz mikroanalizatora pierwiastków opartego na spektrometrii dyspersji energii;
- przygotowania materiału komórkowego oraz analizy populacji komórek przy użyciu cytometrii przepływowej – apoptoza, obecność antygenów powierzchniowych, zawartość DNA, liczebność populacji, wielkość komórek;
- obsługi cytometru przepływowego;
- przygotowanie materiału komórkowego i tkankowego do obserwacji we fluorescencji (mikroskopia fluorescencyjna szerokiego pola i mikroskopia konfokalna) – immunoznakowanie;
- obrazowanie tkanek i komórek mikroskopią fluorescencyjną szerokiego pola i mikroskopią konfokalną z zastosowaniem technik dekonwolucyjnych, metody FRET i FRAP
 • obrazowanie komórek w mikroskopie świetlnym, konfokalnym i elektronowym,
 • morfometryczna analiza obrazu,
 • analiza ekspresji genów i białek,
 • analiza procesów biologicznych i wpływu wybranych substancji chemicznych na te procesy, na modelu muszki owocowej, Drosophila melanogaster, 
 szkolenia z zakresu:
-metod przygotowania tkanek do obrazowania w mikroskopie świetlnym, konfokalnym i elektronowym (TEM, SEM)  
-metod obrazowania komórek (metody mikroskopowania)
-morfometrycznej analizy obrazu
-metod badań nad rytmami biologicznymi
-zasad hodowli (i technik krzyżowania) szczepów transgenicznych Drosophila melanogaster
 • analizy potencjału kościotwórczego komórek macierzystych i osteoprogenitorowych w hodowlach 2D i 3D na komercyjnie dostępnych i eksperymentalnych podłożach i rusztowaniach. Analizy wykonywane na poziomie komórkowym i molekularnym – tj histochemia, immunohistochemia, ekspresja antygenów powierzchniowych z użyciem cytometrii przepływowej, analizy proliferacji, starzenia i programowanej śmierci komórek, oznaczanie aktywności wybranych enzymów, oznaczanie wskaźników różnicowania komórek, w tym analiza aktywacji i regulacji wybranych wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnalizacyjnych.
szkolenia z zakresu:
- izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego ludzkich i gryzoni
- hodowli 2D i 3D na niestandardowych, eksperymentalnych podłożach i rusztowaniach (hodowle na zróżnicowanych chemicznie i/lub topograficznie podłożach i rusztowaniach ceramicznych, metalowych, polimerowych)
- hodowli dynamicznych z zastosowaniem bioreaktora perfuzyjnego
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska