BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, informacja geograficzna, planowanie przestrzenne, teledetekcja, kartografia
numer oferty: 23
tematyka badań:
 • rozwój teorii i technologii informacji geograficznej (IG):
  • oddziaływanie rozwoju teorii i technologii IG na współczesną geografię oraz inne nauki przyrodnicze (np. analizy związane z oceną fragmentacji i powiązalności na poziomie gatunków);
  • pozyskiwanie danych geograficznych, ich jakość oraz metody ich przetwarzania (GIS, teledetekcja);
  • nowe obszary zastosowania GIS, takie jak: rynek nieruchomości, partycypacja społeczna w internetowych systemach informacji przestrzennej miast, energetyka wiatrowa;
 • przemiany środowiska przyrodniczego oraz złożonych systemów oddziaływania człowiek-środowisko:
  • analiza i modelowanie przemian pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w różnych skalach czasowych, głównie w Karpatach;
  • złożone relacje człowiek - środowisko w specyficznych warunkach karpackich;
 • e-nauczanie w dydaktyce GIS - możliwości zastosowania e-learningu w nauczaniu GIS oraz technologii geoinformatycznych w nauczaniu geografii na różnych etapach kształcenia.
aparatura:
 • odbiorniki do nawigacji satelitarnej: 4 zestawy Mobile Mapper 10 z post-processingiem, 1 zestaw Mobile Mapper 100 Total GIS z opcją GPS/GLONASS oraz post-processingiem;
 • oprogramowanie FRAGSTATS, ILWIS i Quantum GIS.
usługi:
 • planowanie przestrzenne, rozwój regionalny i ochrona środowiska, w tym m.in.:
  • ocean stanu i zagrożeń środowiska;
  • wyznaczanie obszarów szczególnie cennych przyrodniczo (m.in. korytarzy ekologicznych);
  • scenariusze zmian użytkowania ziemi;
 • wizualizacja danch przestrzennych;
 • edukacja w zakresie GIS/teledetekcji;
 • przetwarzanie i interpretacja obrazów satelitarnych i lotniczych;
 • analizy z wykorzystaniem archiwalnych i współczesnych materiałów kartograficznych;
 • analizy i modelowania informacji geograficznej;
 • pozyskiwanie informacji geograficznej w terenie z zastosowaniem nawigacji satelitarnej (z dokładnościami submetrowymi);
 • ekspertyzy w zakresie oceny jakości wyników przetwarzania informacji geograficznej.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • przetwarzanie (geometryczne i radiometryczne) oraz interpretacja (w tym automatyczna klasyfikacja) zobrazowań satelitarnych i lotniczych;
 • korekcja geometryczna, transformacja i interpretacja materiałów kartograficznych;
 • analizy i modelowanie przestrzenne w środowisku GIS z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i matematycznych;
 • geowizualizacja.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • prace doktorskie przygotowywane w ramach współprac z przedsiębiorstwami finansowane ze środków programu „Doctus – Małopolskiego funduszu stypendialnego dla doktorantów” (PO KL – Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji);
 • studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS dla pracowników przedsiębiorstw – dwie edycje 2006-2008 i 2010-2012 w ramach projektów finansowanych z funduszu UE (SPO RZL - Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr i PO KL – Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach);
 • projekt pt: „Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce – Etap I” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Czas realizacji 6 sierpnia 2012 – 15 listopada 2012. Cyfrowa baza danych zawiera informacje o granicach głównych miejsc koncentracji i najczęstszych szlakach migracji ośmiu gatunków ssaków, miejsca kolizji migrujących zwierząt z samochodami i koleją oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę wykorzystywaną przez zwierzęta do przekraczania barier związanych z transportem. Dane zostały zebrane od przedstawicieli Kół Łowieckich, Lasów Państwowych, Parków Narodowych, naukowców prowadzących badania nad korytarzami ekologicznymi, PKP, GDDKiA;
 • analiza możliwości wykorzystania danych obrazowych w planowaniu przestrzennym (PEPW Nr 4000101990/10/NL/HE „Implementacja i upowszechnienie techniki satelitarnej do analiz geoprzestrzennych w procesach zarządzania rozwojem miast i aglomeracji miejskich w Polsce” [UrbanSat]) na zlecenie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Praca w projekcie polegała na ocenie przydatności wysokorozdzielczych danych i automatycznych metod ich klasyfikacji w pozyskiwaniu informacji o użytkowaniu ziemi i planowaniu obszarów miejskich. Czas realizacji: 12.2010-12.2011. Efektem pracy zespołu w ramach projektu był raport oceniający dokładność metod klasyfikacji automatycznej zdjęć wysokorozdzielczych przeprowadzonej na obszarze testowym (Warszawa) wg metodyki stosowanej w Austrii. Raport zawiera ocenę i dyskusję przyczyn błędów oraz rekomendacje mające na celu zwiększenie jej dokładności;
 • projekt pt. „Szlaki turystyczne w Małopolsce - integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójnych kompleksowy produkt regionalny" nr MRPO.03.01.03-12-124/09 (w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej: 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu). Czas realizacji: 2012-2013 (2018). Uruchomienie i utrzymywanie Geoportalu Szlaków Turystycznych w Małopolsce. Geoportal obsługiwany jest przez ArcGIS Server.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska