BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
słowa kluczowe: środowisko, informacja geograficzna, planowanie przestrzenne, teledetekcja, kartografia
numer oferty: 23
tematyka badań:
 • rozwój teorii i technologii informacji geograficznej (IG):
  • oddziaływanie rozwoju teorii i technologii IG na współczesną geografię oraz inne nauki przyrodnicze (np. analizy związane z oceną fragmentacji i powiązalności na poziomie gatunków);
  • pozyskiwanie danych geograficznych, ich jakość oraz metody ich przetwarzania (GIS, teledetekcja);
  • nowe obszary zastosowania GIS, takie jak: rynek nieruchomości, partycypacja społeczna w internetowych systemach informacji przestrzennej miast, energetyka wiatrowa;
 • przemiany środowiska przyrodniczego oraz złożonych systemów oddziaływania człowiek-środowisko:
  • analiza i modelowanie przemian pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w różnych skalach czasowych, głównie w Karpatach;
  • złożone relacje człowiek - środowisko w specyficznych warunkach karpackich;
 • e-nauczanie w dydaktyce GIS - możliwości zastosowania e-learningu w nauczaniu GIS oraz technologii geoinformatycznych w nauczaniu geografii na różnych etapach kształcenia.
aparatura:
 • odbiorniki do nawigacji satelitarnej: 4 zestawy Mobile Mapper 10 z post-processingiem, 1 zestaw Mobile Mapper 100 Total GIS z opcją GPS/GLONASS oraz post-processingiem;
 • oprogramowanie FRAGSTATS, ILWIS i Quantum GIS.
usługi:
 • planowanie przestrzenne, rozwój regionalny i ochrona środowiska, w tym m.in.:
  • ocean stanu i zagrożeń środowiska;
  • wyznaczanie obszarów szczególnie cennych przyrodniczo (m.in. korytarzy ekologicznych);
  • scenariusze zmian użytkowania ziemi;
 • wizualizacja danch przestrzennych;
 • edukacja w zakresie GIS/teledetekcji;
 • przetwarzanie i interpretacja obrazów satelitarnych i lotniczych;
 • analizy z wykorzystaniem archiwalnych i współczesnych materiałów kartograficznych;
 • analizy i modelowania informacji geograficznej;
 • pozyskiwanie informacji geograficznej w terenie z zastosowaniem nawigacji satelitarnej (z dokładnościami submetrowymi);
 • ekspertyzy w zakresie oceny jakości wyników przetwarzania informacji geograficznej.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • przetwarzanie (geometryczne i radiometryczne) oraz interpretacja (w tym automatyczna klasyfikacja) zobrazowań satelitarnych i lotniczych;
 • korekcja geometryczna, transformacja i interpretacja materiałów kartograficznych;
 • analizy i modelowanie przestrzenne w środowisku GIS z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i matematycznych;
 • geowizualizacja.
doświadczenie / referencje / realizacje:
 • prace doktorskie przygotowywane w ramach współprac z przedsiębiorstwami finansowane ze środków programu „Doctus – Małopolskiego funduszu stypendialnego dla doktorantów” (PO KL – Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji);
 • studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS dla pracowników przedsiębiorstw – dwie edycje 2006-2008 i 2010-2012 w ramach projektów finansowanych z funduszu UE (SPO RZL - Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr i PO KL – Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach);
 • projekt pt: „Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce – Etap I” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Czas realizacji 6 sierpnia 2012 – 15 listopada 2012. Cyfrowa baza danych zawiera informacje o granicach głównych miejsc koncentracji i najczęstszych szlakach migracji ośmiu gatunków ssaków, miejsca kolizji migrujących zwierząt z samochodami i koleją oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę wykorzystywaną przez zwierzęta do przekraczania barier związanych z transportem. Dane zostały zebrane od przedstawicieli Kół Łowieckich, Lasów Państwowych, Parków Narodowych, naukowców prowadzących badania nad korytarzami ekologicznymi, PKP, GDDKiA;
 • analiza możliwości wykorzystania danych obrazowych w planowaniu przestrzennym (PEPW Nr 4000101990/10/NL/HE „Implementacja i upowszechnienie techniki satelitarnej do analiz geoprzestrzennych w procesach zarządzania rozwojem miast i aglomeracji miejskich w Polsce” [UrbanSat]) na zlecenie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Praca w projekcie polegała na ocenie przydatności wysokorozdzielczych danych i automatycznych metod ich klasyfikacji w pozyskiwaniu informacji o użytkowaniu ziemi i planowaniu obszarów miejskich. Czas realizacji: 12.2010-12.2011. Efektem pracy zespołu w ramach projektu był raport oceniający dokładność metod klasyfikacji automatycznej zdjęć wysokorozdzielczych przeprowadzonej na obszarze testowym (Warszawa) wg metodyki stosowanej w Austrii. Raport zawiera ocenę i dyskusję przyczyn błędów oraz rekomendacje mające na celu zwiększenie jej dokładności;
 • projekt pt. „Szlaki turystyczne w Małopolsce - integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójnych kompleksowy produkt regionalny" nr MRPO.03.01.03-12-124/09 (w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej: 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu). Czas realizacji: 2012-2013 (2018). Uruchomienie i utrzymywanie Geoportalu Szlaków Turystycznych w Małopolsce. Geoportal obsługiwany jest przez ArcGIS Server.
forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, wynajem aparatury

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko:
telefon: + 48 12 664 42 00
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi ciągły monitoring prób samobójczych podejmowanych przez osoby pozbawione wolności w Polsce.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska