BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kompozyty węglowe otrzymywane z biomasy bakteryjnej do wytwarzania materiałów elektrodowych
słowa kluczowe: katalizator, biomasa bakteryjna, materiały elektrodowe
numer oferty: P-425

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania kompozytów składających się z nanocząstek faz elektrodowych (np. metalicznych, tlenków metali) oraz matrycy węglowej z wykorzystaniem bakterii. Organizmy żywe stanowią czynnik wychwytujący nanocząstki z otoczenia oraz źródło biowęgla do wytworzenia podłoża zapewniającego wysoką dyspersję, stabilizację nanocząstek i przewodnictwo elektryczne.

W ostatnich latach, ze względu na szeroki wachlarz możliwości aplikacyjnych, dużą popularność zyskały materiały kompozytowe zbudowane z funkcjonalnych nanocząstek osadzonych na materiale węglowym. Wiadomo, iż na aktywność materiałów elektrodowych wpływa zarówno natura chemiczna, morfologia, dyspersja nanocząstek fazy aktywnej, jak i właściwości samego nośnika węglowego. Niemniej jednak dotychczas stosowane metody syntezy tego typu układów są wieloetapowe i na ogół wymagają wykorzystania szkodliwych dla środowiska prekursorów. Kluczowym zagadnieniem jest otrzymanie materiału elektrodowego wysokiej jakości, o swobodnej transdukcji ładunku elektrycznego poprzez kontrolę podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz zapewnienie dobrych kontaktów elektrycznych w układzie nanocząstki-materiał węglowy-kolektor prądu.


Odpowiedzią na ten problem jest nowatorski sposób wytwarzania materiałów kompozytowych na bazie biomasy bakteryjnej. Istotą rozwiązania jest zastosowanie mikroorganizmów o różnych rozmiarach, morfologii i składzie pierwiastkowym do preparatyki kompozytowych układów 2D i 3D. Do wychwytu nanocząstek oraz pokrycia powierzchni przez mikroorganizmy wykorzystuje się ich specyficzne cechy związane z ładunkiem elektrycznym ścian komórkowych (obecność polarnych grup funkcyjnych na powierzchni). Otrzymywane na drodze pirolizy komórek z zaadsorbowanymi nanocząstkami materiały elektrodowe składają się z matrycy węglowej, w której rozproszone są nanocząstki nieorganiczne w formie układów 3D lub warstwy 2D.

Do zalet oferowanej technologii należą:

- możliwość uzyskania nośnika węglowego o różnych zawartościach form grafitycznych i amorficznych dzięki modyfikacji warunków obróbki termicznej;

- możliwość ukierunkowania procesu na wytworzenie porowatych kompozytów typu 3D lub warstw kompozytowych typu 2D dzięki odpowiedniemu doborowi warunków syntezy;

- możliwość domieszkowania otrzymanych kompozytów różnymi metalami w sposób kontrolowany, wykorzystując zdolność do akumulacji danego pierwiastka przez dobór odpowiedniego szczepu bakterii;

 brak konieczności użycia lepiszcza – finalny produkt osadza się samoistnie na podłożu przewodzącym.

Zastosowanie: materiały elektrodowe aktywne elektrokatalitycznie np. w reakcjach ORR; do magazynowania energii elektrycznej (superkondensatory).

Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową. Prace rozwojowe były prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem rozwiązania.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

 

 

branża: biologia, chemia, inżynieria materiałowa
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska