ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Struktura Centrum obejmuje pięć specjalistycznych laboratoriów przeznaczonych do prowadzenia badań w obszarach nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biomedycyny, fotoniki oraz metod obliczeniowych.

Projekt umożliwił utworzenie nowoczesnych i unikatowych stanowisk do realizacji badań naukowych i usług komercyjnych dotyczących zaawansowanych poszukiwań innowacyjnych materiałów przeznaczonych do zastosowań telekomunikacyjnych i technologii informatycznych, energetycznych, medycznych i przyjaznych środowisku.Struktura Zespołu Laboratoriów CENTRUM ATOMIN

 

 

Laboratoria Nanotechnologii i Nauk o Powierzchni

 • Mikroskop AFM-Raman
 • Linia do wytwarzania grafenu na powierzchni SiC (0001) z interkalacją wodorem
 • Mikroskop LT STM/AFM z układem optycznym
 • Gazowe działo klastrowe (GCIB) oraz analizator EDR do spektrometru ToF SIMS
 • Sprzężony układ AFM z bliskopolowym nanoFTIR
 • Wysokorozdzielczy spektrometr ramanowski (pomiary 3D)

 

Laboratoria Zaawansowanych Materiałów

 • Mikroskop elektronowy z wykorzystaniem elektronów niskoenergetycznych (LEEM)
 • Układ PPMS z opcją pomiarów magnetometrycznych
 • Platforma do pomiarów przewodnictwa elektrycznego, transportu ciepła oraz właściwości magnetycznych
 • Dyfraktometry rentgenowskie: monokrystaliczny oraz wielofunkcyjny (proszkowy).
 • Mikroskop SEM z kolumną elektronową i jonową, z detektorami TOF-SIMS, EDS oraz CL
 • Spektrometr fotoelektronów NAP-XPS sprzężony z SEM
 • Impulsowy spektrometr EPR (pomiary w paśmie Q)
 • Transmisyjny mikroskop elektronowy do badań in-situ
 • Układ do symultanicznej analizy termicznej
 • Spektrometr FTIR UV-Vis z interfejsem TGA oraz GC-MS
 • Tomograf elektronowego rezonansu magnetycznego
 • Dwukanałowy układ GC/MS z dozownikiem headspace i stacją SPME
 • Modułowa skaningowa stacja elektrochemiczna

 

Laboratoria Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii

 • Cytometr spektralny
 • Termoforeza i fluorymetria skaningowa (nanoDSF) do badania procesów biomolekularnych
 • Spektrometr NMR (sondy do badań w ciele stałym i roztworze)
 • Mikroanalizator elementarny CHNOS oraz makroanalizator CHNS z systemem TOC
 • System do ekstrakcji i chromatografii w stanie nadkrytycznym ze spektrometrem mas
 • Ultraszybka tandemowa spektrometria mas sprzężona z technikami separacyjnymi
 • Ablacja laserowa ze spektrometrią mas z jonizacją w indukcyjnie sprzężonej plazmie

 

Laboratorium Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technik Kwantowych

 

Centrum Technologii Obliczeniowych

 • Serwer do obliczeń kwantowo-chemicznych
 • Klaster obliczeniowy dużej wydajności
Centrum Transferu Technologii CITTRU zaprasza do współpracy podmioty zewnętrzne.

Szczegółowych informacji w sprawie udzieli:

Katarzyna Małek-Ziętek, + 48 519 307 961, katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

dr Paula Janus, +48 506 006 590, pa.janus@uj.edu.pl

fot. Marcin Zięba

AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska